Nya regler för FPV från Transportstyrelsen

É dom goa i huvet på Transportstyrelsen?

Nu har dom kommit med nya regler för FPV. Enligt deras hemsida gäller följande:

  • Så kallad FPV-flygning, eller annan flygning där föraren endast ser det som filmas från luffartyget, är endast tillåten under förutsättning att flygning sker med dubbelkommando och att luftfartyget hålls inom synhåll med blotta ögat för föraren.

Hur detta kommer att påverka hobbyverksamheten tror jag är helt klart. Ingen kommer att bry sig.

Hur kommer detta att påverka de som driver egna företag med fotografering från diverse UAV’er? Ja det återstår att se.

Nu återstår det bara att invänta svaret.

Min fråga till Transportstyrelsen:


Min fråga:
Jag noterar att ni uppdaterat reglerna för så kallad FPV och nu lyder punkt 4 av de generella reglerna ”Så kallad FPV-flygning, eller annan flygning där föraren endast ser det som filmas från luffartyget, är endast tillåten under förutsättning att flygning sker med dubbelkommando och att luftfartyget hålls inom synhåll med blotta ögat för föraren.”

Nu undrar jag:
* hur detta kommer att övervakas?
* vad är straffskalan?
* vilket lagrum stödjer ni er på?


 

TS svar:
Tack för ditt mejl. Denna regel är en tolkning av Transportstyrelsens föreskrifter om obemannade luftfartyg TSFS2009:88, som säger att flygning utom synhåll kräver tillstånd. Detta gäller alltså oavsett vad ändamålet med flygningen är. Straffskalan för att flyga utan tillstånd  är böter enligt luftfartsförordningen, sedan kan den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet manövrerar ett luftfartyg på ett sådant sätt att andras liv eller egendom utsätts för fara dömas för vårdslöshet i flygtrafik till böter eller fängelse i högst sex månader. Är brottet grovt döms till fängelse i högst två år.


Följdfråga:

Som du kanske förstår är jag utövare av RC-flyg och även så kallad FPV-flygning och jag är nyfiken på vad det är för regler som begränsar min hobby ytterligare.
Du hänvisar till att detta är en tolkning av Transportstyrelsens föreskrifter om obemannade luftfartyg TSFS2009:88. Jag är inte hemma i om namnet säger när dokumentet skrevs men min tolkning är att detta är ett 5 år gammalt dokument som nu alltså har omtolkats med anledning av vadå? Antar att till exempel ”Bromma-incidenten” kan vara en bidragande orsak men min fråga är menad som hur min hobbyverksamhet helt plötsligt blivit ”olaglig”. Jag utövar den med stor försiktighet och en god portion av gott omdöme med en ”spotter” vid min sida som hela tiden håller koll på farkosten och kan varna mig om han ser något annat i luften. Vidare kan han ta min sändare om det skulle behövas. Detta enligt er tidigare regler.
TSFS2009:88 talar om fyra olika aktiviteter
1. utprovning eller forskning,
2. kommersiella ändamål, vilket här inbegriper all sorts verksamhet där
ersättning erhålls för utfört arbete,
3. uppdragsflygning och liknande ändamål som inte är att betrakta som
nöje eller rekreation, eller
4. att flygas utom synhåll för piloten.
Min FPV-hobbyverksamhet faller eventuellt under punkt 4 och TSFS2009:88 definierar ”inom synhåll” som ”maximalt avstånd mellan piloten och luftfartyget inom vilket luftfartygets position och färdriktning hela tiden kan observeras visuellt utan kamera, kikare eller andra hjälpmedel, samt det avstånd där luftfartyget säkert kan manövreras på så sätt att kollision med andra luftfartyg i luften och personer eller egendom på marken kan undvikas. Med andra hjälpmedel menas i det här fallet inte glasögon eller kontaktlinser avsedda för korrektion av nedsatt syn”
Så på vad sätt kan inte den tidigare definitionen där en ”spotter” står vid min sida och gör precis detta vara fullt till fylles utan att man skall använda dubbelkommando? Eller är det så att ni med dubbelkommando menar en ”spotter” som kan ta över min sändare om så skulle behövas.
Kanske är det jag menar med dubbelkommando det vill säga en person som via separat sändare kan ta kontrollen över farkosten en övertolkning och en ”spotter” är fullt tillräckligt?
Du glömde eller undvek att svara på frågan hur detta skall övervakas.


TS svar:
Det är egentligen inga nya eller förändrade regler utan vi har bara försökt förtydliga och lägga ut mer information på vår hemsida. TSFS2009:88 är, som du skriver, ca 5 år gammalt och vi har inte gjort någon omtolkning av det. Föreskriften ska tillämpas vid all flygning utom synhåll, oavsett vad ändamålet med flygningen är (1 kap 1§). Detta innebär vidare att det krävs tillstånd (2 kap. 2§).

Utom synhåll är ju motsatsen till inom synhåll och definitionen av inom synhåll lyder som följer (1 kap. 2§):

”Maximalt avstånd mellan piloten och luftfartyget inom vilket luftfartygets position och färdriktning hela tiden kan observeras visuellt utan kamera, kikare eller andra hjälpmedel, samt det avstånd där luftfartyget säkert kan manövreras på så sätt att kollision med andra luftfartyg i luften och personer eller egendom på marken kan undvikas. Med andra hjälpmedel menas i det här fallet inte glasögon eller kontaktlinser avsedda för korrektion av nedsatt syn.”

Flyger man FPV kan man inte observera luftfartyget visuellt utan kamera, kikare eller andra hjälpmedel. Ska du därför på en laglig väg kunna flyga FPV kräver det att du har en medhjälpare som står bredvid dig och som kan uppfylla kraven för inom synhåll ovan och som när som helst kan ta över styrningen om det skulle behövas. Detta måste alltså kunna ske på ett säkert, snabbt och smidigt sätt så att inte kontrollen över luftfartyget förloras eller att undanmanöver inte kan göras i tid. Så om du kan uppfylla ovanstående så ser jag inga direkta problem med att du inte skulle kunna flyga på det sättet du gjort tidigare.

Detta övervakas inte på något särskilt sätt.